Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

AREPA´s värderingar

AREPA´s värderingar är framtagna i samråd mellan medarbetare och ledning.Värderingarna ligger som grund för AREPA´s konkurrensförmåga och stödjer AREPA till att vara en god, säker och spännande arbetsplats.

Kommunikation och Samarbete
Ledning och medarbetare i AREPA, skall i alla former för kommunikation, upprätthålla en positiv och ärlig kommunikationsform. Samarbetet inom och mellan avdelningar är av största betydelse i den dagliga verksamheten både för ledning och medarbetare.

Det är ledningens ansvar , att hålla medarbetaren informerad om aktiviteter i företaget, samt att stimulera samarbete inom och mellan av-

Det är medarbetarens ansvar, att bidraga positivt till den generella informationsförmedlingen och samarbetet inom AREPA.

Beredskap och kundflexibilitet
AREPA skall alltid vara beredda på att hantera uppdrag för våra kunder under dygnets alla timmar och geografiskt var det än må vara.

Ledningen har ett ansvar att stötta upp beträffande beredskap, med information och utformning.

Medarbetaren har ett ansvar till att visa upp nödvändig flexibilitet I förhållande till att lösa uppdraget.

Kunskaper och teknisk expertis
Kunskaper och teknisk expertis inom AREPA , skall upprätthålla fokus på kunskapsförmedling och tekniska kompetenser. Kunskap och kompetens är en nödvändig förutsättning för att kunna bygga ut AREPA´s position som marknadsledare inom vårt segment.

Ledningen har ansvar för att identifiera områden där AREPA´s kompetens och kunskapsnivå skall vidareutvecklas.

Ledningen har ansvar för att kunskap delas och förmedlas till och mellan medarbetare.

Medarbetaren har ett ansvar för att självständigt söka kunskap beträffande relevanta tekniska ämnen. Medarbetaren förväntas

respektera och använda kollegers fackliga expertis och erfarenheter.

Trivsel
Alla och envar hos AREPA, förväntas respektera varandra och upprätthålla en god och positiv stämning.

Ledningen har ett ansvar till att skapa en säker och trygg arbetsplats med fokus på den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Medarbetarsamtal och en löpande dialog skall säkra att medarbetaren trivs med sitt ansvar i förhållande till de utmaningar denna ställs inför.

Medarbetaren har ett ansvar till att var lyhörd till sina kolleger, att ge konstruktiv kritik eller beröm för deras fackliga och sociala insatser, samt att bevara en positiv inställning och ett gott humör.

Problemlösningsförmåga
AREPA är en verksamhet som löser problem. En hörnsten hos AREPA är att identifiera och upptäcka ,samt att lösa tekniska problemställningar. Alla medarbetare hos AREPA förväntas ha problemlösningsförmåga.

Ledningen har ett ansvar för att skapa en arbetsmiljö, där medarbetare har tillgång till relevanta resurser och information.

Medarbetaren har ett ansvar till att uppvisa en engagerad och konstruktiv förmåga I samband med problemlösning.

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se